Fractal geometry in metallurgy of welding and coatings

Fractal geometry in metallurgy of welding and coatings
Ekaterina A. Krivonosova, Ekaterina K. Krivonosova, Dmitry N. Trushnikov, Ilya S. Ponomarev

 

Cite as:

Application of new methods for the description of structure of metals and alloys, the identification of new quantitative structure-morphology tours are especially important to establish the relationship “structure – property” and predicting the properties of the welded metal on the basis of mathematical modeling. In our work we applied a fractal approach to the analysis of the following objects: structure of metal during welding, fatigue fracture surface of metal of welded joints, structure of coatings in micro-arc oxidation, macrostructure of the heat-resistant steels during electron beam welding.

 

Прилагането на нови методи за описание на структурата на металите и сплавите, идентифицирането на нови количествени съотношения “структура-морфология” са особено важни, за да се установят отношенията “структура – свойства” и прогнозиране на свойствата на заварения метал на базата на математическо моделиране. В нашата работа ние прилагаме един подход на фрактурната геометрия към анализа на следните обекти: структурата на метала по време на заваряване, фрактурата на умора на повърхността на метала на заварените съединения, структурата на покритията при микро-дъгово окисление, макроструктурата на топлоустойчиви стомани по време на електронно-лъчево заваряване.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Krivonosova E. A., Krivonosova E. K., Trushnikov D. N., Ponomarev I. S. Fractal geometry in metallurgy of welding and coatings. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 51 (5-6), 2016, pp. 299-303, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20160506-51