Some features for calibration of analyzers of electric power by power factor

Some features for calibration of analyzers of electric power by power factor
Plamen Tzvetkov, Krasimir Galabov, Ivan Kodjabashev

 

Cite as:

In relation to the calibration of analyzers of electric power, the mathematical model of the power factor is represented by its dependence on the phase angle of voltage and current of the first harmonic as well as on the general harmonic distortion of voltage and current. A metrological analysis of the power factor deviation was performed, depending on the voltage and current parameters generated by the reference calibrator.

 

За целите на калибрирането на анализатори за оценка на качеството на електрическата енергия по фактор на мощността се анализира математическия модел на параметъра фактора на мощността и зависимостта му от фазовия ъгъл на напрежението и тока на първия хармоник, както и от коефициентите на нелинейни изкривявания на напрежението и тока. Направен е метрологичен анализ на отклонението на фактора на мощността като функция на параметрите на напрежението и тока, генерирани от еталонния калибратор.

 


 

Cite this article as:

Tzvetkov Pl., Galabov Kr., Kodjabashev I. Some features for calibration of analyzers of electric power by power factor. Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 54 (1-2), 2019, pp. 22-25, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20190102-04