Algorithm for software realization of video observation system by means of remote control

Algorithm for software realization of video observation system by means of remote control
Lilijana Docheva, Ivo Dochev, Maria Pavlova

 

Cite as:

The aim in the article is to present a software realization of video observation system by means of remote control. The system consists of two main components. One of them is a quad-copter and the other is the development module. The system requirements for the software are described. One of the system characteristics is the capturing images or recording video of the observed area. The software is responsible for the implementation of this task as well as the overall management of the system. In the article the software which is responsible of the system needs is presented. The problems during the research and the solutions for their resolving are presented too. The proposed solution can be used in ecology projects, sports events, energy sectors and etc. demands.

 

Целта на тази статия е да представи решение за реализацията на софтуерното осигуряване на дистанционно управлявана система за видеонаблюдение. Системата се състои от два основни компонента: квадракоптер и развойна система. Разгледани са изискванията, които системата поставя пред софтуерното управление. Една от задачите на системата е заснемане на изображения или запис на видео информация на наблюдаваната област. Програмно осигуряване на системата отговаря за изпълнението на тази задача, както и за цялостното управление на системата. В статията е представен софтуерът, който отговаря на изискванията на системата. Проблемите по време на изследванията и решенията за тяхното отстраняване също са представени. Предложеното решение може да намери приложение в екологични проекти, спортни мероприятия, енергийни сектори и др.

 


 

Cite this article as:

Docheva L., Dochev I., Pavlova M. Algorithm for software realization of video observation system by means of remote control. Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 54 (1-2), 2019, pp. 17-21, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20190102-03