Optimal divergence of laser beam in optical wireless communication systems

Optimal divergence of laser beam in optical wireless communication systems
Tsvetan A. Mitsev, Nikolay K. Kolev

 

Cite as:

DОtОrmТnТng tСО optТmal dТvОrgОncО oП transmТttОr’s bОam Тn optТcal аТrОlОss communТcatТon systems (OWCS) can largely compensate for the negative impact of the change in the direction of propagation of optical radiation due to various random factors. In this work an explicit formula for calculating the value of divergence of optical radiation after aperture of transmitting antenna is derived. This value allows maximum deviations of the laser beam. It is shown that, depending on the system parameters, the power of the transmitter, the length of the communication channel and meteorological conditions of work, the proper choice of the divergence of transmitter’s irradiation can significantly improve the reliability of information transmission. The influence of the optical power of the transmitter and the length of the communication channel on the value of the optimum divergence of the beam after transmitting antenna is studied.

 

Определянето на оптималната разходимост на лъча на предавателя при оптичните безжични комуникационни системи (ОБКС) до голяма степен може да компенсира негативното влияние на промяната в посоката на разпространение на оптичното лъчение поради различни случайни фактори. В работата е изведена експлицитна формула за пресмятане на стойността на разходимостта на оптичното лъчение след апаратурата на предавателната антена. Тази стойност позволява максимални отклонения на лазерния лъч. Показано е, че в зависимост от параметрите на системата, мощността на предавателя, дължината на канала за връзка и конкретните метеорологични условия на работа, правилният избор на разходимостта на излъчването на предавателя може значително да повиши надеждността на предаване на информацията. Изследвано е влиянието на оптичната мощност на предавателя и на дължината на канала за връзка върху стойността на оптималната разходимост на лъча след предавателната антена.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Mitsev Ts. A., Kolev N. K. Optimal divergence of laser beam in optical wireless communication systems. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 49 (11-12), 2014, pp. 15-20, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20141112-03