Transmission quality assurance in the design of HFC television network

Transmission quality assurance in the design of HFC television network
Lidia T. Jordanova, Dobri M. Dobrev

 

Cite as:

The paper deals with signal degradation due to noise and nonlinear distortion in the forward channel of HFC television network. A mathematical model of the optical channel is presented that makes it possible for the following parameters to be calculated: the minimum signal level at the optical receiver input, the optical modulation index per carrier and the maximum RF signal voltage in the input of laser transmitter. Analytical expressions to determine the CNR and CIR at the most distant subscriber tap for QAM signals are given that take into consideration the suppression of digital signal levels relative to analog signal levels and the noise susceptibility bandwidth of the digital receiver. Simulation investigations have been carried out to obtain the optimal parameters of the optical channel and the results obtained are use in its design. Formulae for the gain and the maximum number of RF amplifiers in the longest coaxial link are developed that can be used when designing the coaxial part of HFC network.

 

В тази статия е разгледано влиянието на шумовете и нелинейните изкривявания в една хибридна влакнесто-оптична/коаксиална телевизионна мрежа върху качеството на приеманите сигнали. Представен е математически модел на оптичния канал, който позволява да бъдат изчислени следните параметри: минималното ниво на сигнала на входа на оптичния приемник, оптичния модулационен индекс за един канал и максималното напрежение на модулиращия радиочестотен сигнал. Дадени са изрази за определяне на CNR и CIR в изхода на абонатния насочен отклонител, отчитащи по-ниското ниво на предаваните QAM сигнали и по-широката шумова лента на цифровия приемник. Проведени са симулационни изследвания с цел оптимизиране на параметрите на оптичния канал и получените резултати са използвани при неговото проектиране. Изведени са формули за изчисляване на усилването и максималния брой на RF усилвателите в най-дългата коаксиална линия, които са подходящи за проектиране на коаксиалната част на една хибридна кабелна мрежа.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Jordanova L. T., Dobrev D. M. Transmission quality assurance in the design of HFC television network. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 49 (11-12), 2014, pp. 21-27, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20141112-04