Computer simulation of distortions in optical fiber for CATV systems

Computer simulation of distortions in optical fiber for CATV systems
Kalin L. Dimitrov, Lidia T. Jordanova, Tsvetan A. Mitsev

 

Cite as:

A general overview of most problems appearing when signals are transmitted in the fiber optic part of a CATV system is made. Some basic theoretical dependencies, as well as numerical methods suitable for computer simulation, are studied. A general classification is made of the numerical methods based on finite differences and the methods based on dividing fiber length into parts. Methods with division are used because of their speed and acceptable accuracy. For the non-linear dispersion medium a method based on division into parts and application of Fourier transformation is used. The paper presents simulations with different input parameters. The models are created in MatlabTM environment. The non-linear Schrodinger equation is solved with acceptable accuracy. Many of the results are presented in the form of graphics.

 

Резюме – Направен е общ преглед на повечето от проблемите, които се прояват при предаване на сигнали във влакнесто-оптичната част на CATV система. Разгледани са основни теоретични зависимости, както и числени методи, подходящи за симулация. Направена е обща класификация на числените методи базирани на крайни разлики и методите базирани на разделяне на дължината на влакното на части. Използвани са методи с разделяне заради тяхната бързина и приемлива точност. За нелинейната дисперсионна среда е използван метод базиран на разделяне на части и прилагане на Фурие преобразуване. В работата са представени симулации при различни входни условия. Моделите са създадени в среда на MatlabTM. Нелинейното уравнение на Schrodinger се решава с приемлива точност.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Dimitrov K. L., Jordanova L.T., Mitsev Ts. A. Computer simulation of distortions in optical fiber for CATV systems. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 49 (11-12), 2014, pp. 9-14, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20141112-02