Synthesis of microstrip filters based on miniaturized hexagonal resonators

Synthesis of microstrip filters based on miniaturized hexagonal resonators
Marin V. Nedelchev, Ilia G. Iliev

 

Cite as:

The paper proposes the application of the miniaturized hexagonal resonators in the microstrip filter design and their applicability in mobile communication systems. The main coupling topologies are researched and the coupling mechanism is explained. Using full-wave electromagnetic simulator, the coupling topologies are analyzed, in order to find the coupling coefficients in value and in sign. It is researched the coupling coefficient dependence by the coupling resonators position. The graphical results for the coupling coefficient in dependence of the resonator spacing are presented, when different coupling topologies are examined. Two triplet filters with asymmetric responses are synthesized. The results of the simulation show very good match of the theory and the simulation results.

 

В работата е предложено и изследвано приложението на миниатюризирани шестоъгълни резонатори в микролентови лентопропускащи филтри за мобилни комуникационни системи. Изследвани са основни топологии на свързани резонатори използвани при проектирането на филтри. С помощта на електромагнитен симулатор са анализирани свързаните структури, за да се определят коефициентите на връзка, както по стойност, така и по знак. Изследван е характерът на връзката в зависимост от разположението на свързаните резонатори. Показани са в графичен вид коефициентите на връзка в зависимост от разстоянието между резонаторите при различни характери на връзката. Проектирани са два трирезонаторни филтъра с асиметрични характеристики. Резултатите от симулационното изследване показват много добро съвпадение на теоретичните и получените резултати.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Nedelchev M. V., Iliev I. G. Synthesis of microstrip filters based on miniaturized hexagonal resonators. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 49 (11-12), 2014, pp. 2-8, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20141112-01