Multi-access edge service for application-initiated offload

Multi-access edge service for application-initiated offload
Evelina Pencheva, Denitsa Kireva, Ivaylo Atanasov

 

Cite as:

The growth in services for smart devices, such as video, music, social networking, gaming and other interactive applications, that become ubiquitously penetrated, sets requirements for high bandwidth and low latency, which the traditional centralized network architecture cannot face due to heavy burdens on the backhaul links and long delays. Multi-access Edge Computing (MEC) is an edge paradigm which deploys cloud services in the radio access network. The vicinity to the end users allows timely reaction to dynamic changes in radio conditions. Offloading is a promising technique for reducing the amount of data being carried on the cellular bands to alternative wireless ones. With existing solutions, it is the user who initiates offloading. In this paper, we propose a new mobile edge service that allows mobile edge applications to initiate offloading. The offloading trigger may be congestion in the radio access network, quality of service experienced by the user, user location, etc. The service is described by use cases, a data model and application programming interfaces. The data model represents the resources as a tree structure, provides applications with data-mediation functions as far as it is a meaningful way for addressing resources. As a proof of concept, models representing the offloading state as seen by the application, serving and target access networks are proposed and formally verified.

 

Нарастването на броя на услугите за интелигентни устройства като видео, музика, социални мрежи, игри и други интерактивни приложения, които се разгръщат повсеместно, поставя изисквания за широка честотна лента и ниска латентност, които традиционната централизирана мрежова архитектура не може да предложи поради натоварването на връзките в опорната мрежа и големите закъснения. Multi-access Edge Computing (MEC) е парадигма за края на мрежата, която разгръща облачните услуги в мрежата за радиовръзка. Близостта до крайните потребители позволява своевременна реакция при динамични промени в радиоусловията. Разтоварването е обещаваща техника за намаляване на количеството данни, пренасяни от клетъчните радиомрежи към алтернативни безжични такива. При съществуващите решения потребителят започва разтоварване- то. В тази статия предлагаме нова услуга в мрежата за радиодостъп, която позволява на мобилните приложения да инициират разтоварване. Причина за разтоварването може да бъде претоварване в мрежата за радиодостъп, качеството на обслужване, предоставено от потребителя, местоположението му и т.н. Услугата е описана посредством случаи на използване, модел на данни и приложни програмни интерфейси. Моделът за данни представя ресурсите като дървовидна структура и предоставя на приложенията с функции за медиация на данни, доколкото това е начин за адресиране на ресурсите. Като доказателство на концепцията са предложени и формално проверени модели, представящи състоянието на разтоварване, от гледна точка на приложението, обслужващата и целевата мрежа за достъп.

 

Cite this article as:

Pencheva E., Kireva D., Atanasov I. Multi-access edge service for application-initiated offload. Journal – Electrotechnica & Electronica (E+E), Vol. 53, No. 1-2, 2018, pp. 35-41, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20180102-06