Impulse control of a DC motor with active driver circuit

Impulse control of a DC motor with active driver circuit
Ivan P. Tanev, Svetoslav Cv. Ivanov

 

Cite as:

This paper describes a study and the results obtained from the implementation of pulse control over a DC motor by means of both a conventional and an active driver for controlling the powerful MOSFET. The studied active driver gives feedback on a derivative of the current in the electrical circuit of the source. The motor operates under a mode of discontinued current at change in the coefficient of the control pulses from 20 to 80 %. The paper examines theoretically and experimentally the current change through the motor armature for both logical drive circuits. Based on the constructed experimental setup, involving a motor and a voltage generator for a mechanical load, the torque of the motor has been defined. For the purpose of comparing the efficiency of the engine, the consumed electric power and the developed mechanical shaft power for both control drive circuits have been determined. The change in the motor efficiency as a function of the duty cycle of the control pulses has also been studied. Comparative analysis of the obtained results has been made.

 

В тази статия са описани направените изследвания и получените резултати при импулсното управление на постояннотоков двигател с конвенционален и с активен драйвер за управление на мощния MOSFET транзистор. Изследвания активен драйвер е с обратна връзка по производна на тока във веригата на сорса. Двигателят работи в режим на прекъснат ток, при изменение на коефициента на управляващите импулси то 20 до 80 %. Изследвано е теоретично и експериментално изменението на тока през котвата на двигателя при управление с двете драйверни схеми. На базата на съставената опитна постановка включваща двигател и генератор на напрежение за механичен товар, е определен въртящия момент на двигателя. С цел сравнение на коефициента на полезно действие на двигателя са определени консумираната електрическа мощност и развиваната от вала механична мощност при управление с двете драйверни схеми. Направен е сравнителен анализ на получените резултати.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Tanev I. P., Ivanov S. Cv. Impulse control of a DC motor with active driver circuit. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 51 (3-4), 2016, pp. 37-46, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20160304-06