Thermophysical simulation of thermoelectric cooling system

Thermophysical simulation of thermoelectric cooling system
Ivaylo Belovski, Boris Evstatiev, Anatoliy Alexandrov

 

Cite as:

The main active element in thermoelectric cooling systems is Peltier module. Its action is based on the Peltier effect, which results in the conversion of electrical power into a temperature gradient. This article presents a simulation of the thermal behavior of thermoelectric refrigerator with a focus on the initial peak load due to refrigerate warm object, as well as a – further transitional cooling process and tempering of this object. On the basis of the mathematical apparatus a software product has been developed to help visualize numerical results. Both the experimentally obtained and numerical results are in a good compliance.

 

Основен активен елемент в термоелектрическите охладителни системи е модула на Пелтие. Неговото действие се основава на ефекта на Пелтие, който се изразява в превръщането на електрическата мощност в температурен градиент. В тази статия е представена симулация на топлинното поведение на термоелектрически хладилник с фокус върху първоначалния пиков товар, дължащ се на поставения в хладилника топъл обект, както и на по – нататъшния преходен процес на охлаждане и темпериране на този обект. На базата на използвания математически апарат е създаден програмен продукт, с чиято помощ се визуализират числените резултати. Между експериментално получените и числените резултати се наблюдава добро съответствие.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Belovski I., Evstatiev B., Alexandrov A. Thermophysical simulation of thermoelectric cooling system. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 51 (3-4), 2016, pp. 42-47, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20160304-07