GDPR entrapments. Proactive and reactive (re)design thinking.

GDPR entrapments. Proactive and reactive (re)design thinking.
Willian Dimitrov

 

Cite as:

It’s clear that GDPR is leading to an explosion of business opportunities. Companies attempting to develop their own IT innovations are quickly learning that providing safe, secure, privacy-sensitive data interactions is extraordinarily difficult. The article explores opportunities of GDPR implementation, approaches, as far-reaching regulation that turn focus on security of ICT systems to data-centric view point, likely to be the central governing framework for consumer-oriented companies and generating new business models across the globe. The analysis of consequences proves the need for new design thinking paradigm concerning future ICT systems and massive reengineering of existing, if organization works with the personal information of anyone in the EU, whether based there or not, GDPR applies to it. The article can be useful to researchers, project leaders, ICT systems designers, developers, executives or decision makers involved with data management, risk, information security and data protection.

 

Ясно е, че GDPR води до експлозия на бизнес възможности. Компаниите, които се опитват да разработят свои собствени ИТ иновации, бързо се разбират, че предоставянето на сигурни и взаимозависими данни, чувствителни към поверителността, е изключително трудно. Статията изследва възможностите за внедряване на GDPR, като съсредоточава фокуса си върху сигурността на системите за информационни и комуникационни технологии, ориентирана към данните. GDPR вероятно ще бъде централната управленска рамка за ориентирани към потребителите компании и ще създава нови бизнес модели по целия свят , Анализите на последствията доказват необходимостта от нова парадигма на мисленето в областта на проектирането на бъдещите ИКТ системи и масивен реинженеринг на съществуващите, ако организацията работи с лични данни на граждани на ЕС, независимо дали е базирана в Европа или не. Статията може да бъде полезна за изследователи, ръководители на проекти, дизайнери на системи за ИКТ, разработчици, ръководители или лица, вземащи решения, свързани с управлението на данни, риска, сигурността на информацията и защитата на данните.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Dimitrov W. GDPR entrapments. Proactive and reactive (re)design thinking. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 52 (11-12), 2017, pp. 11-19, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20171112-03