Towards autonomous hardware and software in data base management systems

Towards autonomous hardware and software in data base management systems
Krassimira Schwertner

 

Cite as:

The complexity of the Data Base hardware and software increases rapidly. It is hard task and also human resources consuming activity to keep the data household running, updating and upgrading it and also to take care for the performance tuning. As resolution of these problems the industry is introducing autonomous hardware and the first autonomous Data Bases. The expectation is that using methods of the machine learning and sophisticated program algorithms most of the maintenance activities will be automatically done.

 

Сложността на хардуера и софтуера на базата от данни се увеличава бързо. Трудна задача, а също и изискваща много човешки ресурси, е дейността по поддръжката на хранилището на данни, актуализирането и модернизирането му, както и да се поддържа ефективността на обработката на данни. Като решение на тези проблеми индустрията въвежда автономен хардуер и първите автономни бази от данни. Очакването е, че с помощта на методите на машинното обучение и сложните програмни алгоритми, повечето от дейностите по поддръжката ще се извършват автоматично.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Schwertner Kr. Towards autonomous hardware and software in data base management systems. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 52 (11-12), 2017, pp. 20-26, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20171112-04