Data fusion from different protocols and integrating them into a mesh network for personal assistant of technical manager

Data fusion from different protocols and integrating them into a mesh network for personal assistant of technical manager
Boyan K. Mednikarov, Yordan A. Sivkov, Chavdar I. Alexandrov, Miroslav Y. Tsvetkov, Veselin E. Atanasov, Marinela I. Petrova

 

Cite as:

Automatic data collection and decision-making processes are crucial in optimizing production processes. One of the main tasks is to significantly reduce the time and cost of making management decisions, and achieve flexible and safe operational management of activities. For this purpose, a personal assistant of the technical manager has been developed, providing timely and up-to-date information, necessary for making an adequate and reasoned decision. The key element in this system is the layer responsible for collecting and transmitting data from executable objects. The lack of connectivity or the obsolescence of the transmitted parameters would be critical for the operation of the whole system. A model of architecture and algorithm implementation, for combining data from different sensor nodes, using different communication protocols, and integrating them into a single mesh network is proposed in this paper. An algorithm has been developed to reduce the communication time between individual elements and the layer for data collection and analysis.

 

Автоматизирането на процесите на събиране на данни и вземането на решение е от решаващо значение при оптимизирането на производствените процеси. Една от основните задачи е съществено понижаване на времето и разходите по взимане на управленски решения, както и постигане на гъвкаво и безопасно оперативно управление на дейностите. За целта е разработен персонален асистент на техническия ръководител, осигуряващ навременна и актуална информация нужна за вземането на адекватно и обосновано решение. Ключовият елемент в тази система се явява слоят отговарящ за събиране и предаване на данни от изпълнителните обекти. Липсата на свързаност или неактуалност на предаваните параметри биха били критични за работата на цялата система. Предложен е модел на архитектура и реализация на алгоритъм за обединяване на данните от различни сензорни възли използващи различни комуникационни протоколи и събирането им в единна меш мрежа. Разработен е алгоритъм за понижаване на времето на комуникация между отделните елементи и слоя за събиране и анализ на данни.


Download PDF full text

Cite this article as:

Mednikarov B., Sivkov Y., Alexandrov C., Tsvetkov M., Atanasov V., Petrova M. Data fusion from different protocols and integrating them into a mesh network for personal assistant of technical manager. Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 55 (1-2), 2020, pp.8-14, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20200102-02