Challenges for providing security in the Internet of things

Challenges for providing security in the Internet of things
Tsvetomir Gyuretsov, Jordan Raychev, Georgi Hristov, Plamen Zahariev

 

Cite as:

The cyber security issues and problems worry many developers around the globe. After the Internet of Things (IoT) concepts were announced, many companies around the world have focused their work on the developing of new ways to secure the fast growing network of smart devices. It is essential to find new flexible means for protection, which meet the following basic requirements – adaptability to the fast growing number and types of network of devices, applicability to each main layer in the concept of IoT, low computing power, generation of less traffic over the network and the most important thing – not limiting the application of the smart devices. Another very important aspect, on which developers must focus, is where to implement these security methods. Three layers can be distinguished when we talk about establishing reliable protection for IoT – securing the devices, securing the cloud and securing the local network. All of these points are very important for applying good and secured core for using this new technology. In case of a problem, in one of these layers, all the efforts related with the developing of new protocols, fire walls or software products would be wasted. Many years of experience are accumulated in the establishment and the implementation of the security and the protection systems for the well-known wire and wireless technologies. This presents a solid beginning and a running start for the developers occupied with this hard task. Unfortunately, the specifics of the ideology of the Internet of Things makes these well-known technologies useless in the form we know them.

 

Проблемът с кибер сигурността вълнува голяма част от разработчиците по целият свят. След обявяването на концепцията на IoT, компании от цял свят започват работа по откриване на нови методи за защита на разрастващата се мрежа от така наречените умни устройства. От съществена важност е откриването на нов вид гъвкава защита, която трябва да отговаря на следните основни изисквания – адаптивност към постоянно разширяващата се мрежа от устройства, приложимост на всяко едно от основните нива в концепцията на IoT, непретенциозност към изчислителна мощност, да генерира минимален трафик в мрежата и най-важното да не ограничава приложението на този вид устройства. Друг много важен аспект, на който трябва да се обърне внимание, е къде трябва да се съсредоточат усилията при имплементиране на тези защити. Разграничават се три ключови етапа при изграждане на надеждна защита, свързана с интернет на нещата – защита на устройството, защита на облачната инфраструктура и защита на локалната мрежа. Всяка една от тези точки е от първостепенна важност за една добра и сигурна среда за използване на този вид нова технология. При евентуален проблем в един от тези слоеве, всички усилия свързани с разработването на нови протоколи, защитни стени и софтуерни продукти за защита биха били безсмислени. Тридесет години опит натрупан в изграждането и прилагането на защита на познатите ни жични и безжични технологии е едно солидно начало и един летящ старт за разработчиците, заели се с тази нелека задача. За жалост спецификата на идеологията IoT прави тези познати технологии неприложими, не и във вида в които ги познаваме.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Gyuretsov T., Raychev J., Hristov G., Zahariev P. Challenges for providing security in the Internet of things. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 51 (11-12), 2016, pp. 20-23, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20161112-05