Displacement current and Ampère’s circuital law

Displacement current and Ampère’s circuital law
Ivan Bozev, Radoslav Borisov

 

Cite as:

The existing literature about displacement current, although it is clearly defined, there are not enough publications clarifying its nature. Usually it is assumed that the electrical current is three types: conduction current, convection current and displacement current. In the first two cases we have directed movement of electrical charges, while in the third case we have time varying electric field. Most often for the displacement current is talking in capacitors. Taking account that charge carriers (electrons and charged particles occupy the negligible space in the surrounding them space, they can be regarded only as exciters of the displacement current that current fills all space and is superposition of the currents of the individual moving charges. For this purpose in the article analyzes the current configuration of lines in space around a moving charge. An analysis of the relationship between the excited magnetic field around the charge and the displacement current is made. It is shown excited magnetic flux density and excited the displacement current are linked by Ampere’s circuital law.

 

В съществуващата литература за токът на електричната индукция, въпреки че е ясно дефиниран, няма достатъчно публикации, изясняващи неговата същност. Обикновено се приема, че електричния ток е три вида: ток на проводимостта, ток на конвекцията и ток на електричната индукция. При първите два случая имаме насочено движение на електрични заряди, докато при третия случай имаме изменящо се във времето електрично поле. Най често за тока на електричната индукция става дума при кондензаторите. Като се вземе предвид, че носителите на зарядите (електрони и заредени частици заемат нищожно място в заобикалящото ги пространство, те могат да се разглеждат само като възбудители на тока на електричната индукция, който ток изпълва цялото пространство и е суперпозиция от токовете на отделните движещи се заряди. За целта в статията е анализирана конфигурацията на токовите линии в пространството около движещ се заряд. Направен е анализ на връзката между възбуденото магнитно поле около заряда и тока на електричната индукция. Показано е, че възбудената магнитна индукция и възбуденият ток на електричната индукция са свързани посредством закона за пълния ток.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Bozev I. S., Borisov R. B. Displacement current and Ampère’s circuital law. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 51 (11-12), 2016, pp. 15-19, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20161112-04