Visible light as a communication medium – from illumination to data transmission

Visible light as a communication medium – from illumination to data transmission
Boris Jovchev, Rositza Mladenova

 

Cite as:

The fast development of new Li-Fi (Light-Fidelity) technology based on the unique physical properties of visible light will make it possible to build high-speed telecommunications networks with high cell density, compatible and complementary RF networks. The use of visible light for data transmission allows each LED luminaries to be used as an Internet access point (AP) where the data is transmitted at speeds unattainable on Radio networks (RF); each user will be able to move between the light sources, without interrupting the flow of the transmitted data and interception (wiretapping) of the provided information will be impossible. The realization of these solutions is achieved by using versions of OFDM and novel algorithms for light intensity processing.

 

Бързото развитие на новата Li-Fi (Light-Fidelity) технология, основана на уникалните физически свойства на видимата светлина, ще направи възможно да се изграждат високо скоростни телекомуникационни клетъчни мрежи с голяма плътност, съвместими и допълващи RF мрежите. Използването на видимата светлина за предаване на данни дава възможност всяко осветително тяло да се използва и като Интернет точка за достъп (АP), където данните се предават със скорости, непостижими за радио мрежите (RF); всеки потребител ще може да се движи между източниците на светлина , без да се прекъсва потока на предаваните данни, а прехващането (подслушването) на информацията ще бъде невъзможно. Реализирането на тези решения се постига с използването на нови варианти на модулацията ортогонално мултиплексиране с честотно разделяне (OFDM) и разработването на сложни алгоритми за обработка на интензивността на светлината.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Jovchev B., Mladenova R. Visible light as a communication medium – from illumination to data transmission. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 49 (9-10), 2014, pp. 40-44, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20140910-07