The development of ELV accelerators for optimization of EB processing of polymers

The development of ELV accelerators for optimization of EB processing of polymers
Yury I. Golubenko , Nikolay К. Кuksanov, Rustam А. Salimov, Sergey N. Fadeev, Petr I. Nemytov, Аlexey I. Korchagin, Аlexandr V. Lavruchin, Аlexey V. Semenov, Victor G. Cherepkov, Dmitry A. Kogut, Evgeny V. Domarov, Denis Vorobiev, Mikhail N. Stepanov

 

Cite as:

The electron-beam technologies are extensively used for radiation cross-linking of polymer compositions. The most perfect instruments for radiation treatment of polymers are powerful industrial electron accelerators. When optimizing the method of electron beam irradiation of products it is possible to sufficiently improve the irradiation quality and the efficiency of the beam. ELV electron accelerators are DC machines meant for wide application in various technological processes.

The development of ELV accelerators is due to: stability in operation, new energy region (the minimum energy became 200 keV instead of 400 keV. Accelerators with the energy of less than 1.0 MeV can be assembled inside the steel local shielding. ELV accelerator can be equipped with a wide set of supplementary devices extending the application range. There are systems of ring and double side irradiation, 4-side irradiation system, extraction device for concentrated electron beam, transportation systems for cable, film and grain. There are special devices for improving of dose uniformity during the film and band irradiation. ELV accelerators can be easily integrated into technological processing.

 

Електроннолъчевите технологии са широко използвани за радиационно напречно сшиване на полимерни композиции. Най-съвършени инструменти за облъчване на полимери са мощните индустриални електронни ускорители. При оптимизиране на метода за облъчване на продукта от електронния сноп е възможно да се подобри забележимо качеството на облъчване и ефективността на лъча. Електронните ускорители ELV са постояннотокови машини, предназначени за широко приложение в различни технологични процеси.

Развитието на ускорителите ELV се дължи на: стабилност в експлоатация, новата енергийна област (минималната енергия става 200 KeV вместо 400 KeV. Ускорители с енергия по-малко от 1.0 MeV могат да бъдат сглобени в местна екранировка от стомана. Ускорителят ELV може да бъде оборудван с широк набор от допълнителни устройства, разширяващи обхвата на приложение. Има системи на пръстен и двустранно облъчване, система 4-странично облъчване, екстракционно устройство за концентриран електронен лъч, транспортни системи за кабели, ленти и зърно. Има специални устройства за подобряване на еднородността на дозата по време на облъчване на филми и лента. Ускорителите ELV могат лесно да бъдат интегрирани в различни процеси на технологична обработка.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Golubenko Y. I., Кuksanov N. К., Salimov R. А., Fadeev S. N., Nemytov P. I., Korchagin А. I., Lavruchin А. V., Semenov А. V., Cherepkov V. G., Kogut D. A., Domarov E. V., Vorobiev D., Stepanov M. N. The development of ELV accelerators for optimization of EB processing of polymers. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 51 (5-6), 2016, pp. 275-280, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20160506-47