Technological aspects of e-governance

Technological aspects of e-governance
Radi P. Romansky

 

Cite as:

The contemporary information society has determined the main priority of digital technologies in maintaining the basic processes in society. It is often emphasized that the main feature of modern society is the accompaniment of information from organizational, commercial, social and legal innovations, including changes in business relations. This determines the important role of e-governance in public life and social communications at various levels. In this reason, the article presents an author’s view of the technological aspects of e-governance and its main component e-government as a parts of the contemporary digital age. The main technological features, participants in the processes and the defined relationship between them are presented, with emphasis on the digitalization of processes and management structures. Attention is also paid to the possible challenges to privacy and personal data in digital communications.

 

Съвременното информационно общество е определило основен приоритет на цифровите технологии при поддържане на основните процеси в обществото. Често се подчертава, че основна характеристика на съвременното общество е придружаване на информацията от организационни, търговски, социални и юридически нововъведения, включително и промени в бизнес отношенията. Това определя значимата роля на е-управлението в обществения живот и социалните комуникации на различни нива. В този смисъл статията представя един поглед на автора за технологичните аспекти на е-управлението и неговия основен компонент е- правителството като част от съвременната цифрова ера. Представени са основни технологични особености, участници в процесите и дефинираните взаимоотношение между тях, като е акцентирано на цифровизацията на процесите и управленските структури. Отделено е внимание и на възможните предизвикателства пред личната неприкосновеност и личните данни при цифровите комуникации.


Download PDF full text

Cite this article as:

Romansky P. R. Technological aspects of e-governance. Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 57 (1-2), 2022, pp.1-7, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20220102-01