Challenges for Engineering Education, Research and Innovation – Survey

Challenges for Engineering Education, Research and Innovation – Survey
Seferin Mirtchev

 

Cite as:

Today, the technologies are a critical driver of economic development. The engineers are crucial for effective technology management. Educating engineers who can adapt successfully to the everchanging fields of complex technologies and systems is a significant challenge. The creativity and innovative capabilities of engineers are essential for the operation and advancement of our societies. The engineers are a key contributor to the innovation process, which is of fundamental importance for our national economies. In this survey, an attempt is made to show the current state of engineering education, innovation, and research. The challenges are described, taking into account the frameworks Industry 4, Education 4 and Society 5. The educational technologies and goals are discussed. Statistics showing global trends in education are presented. The purpose of this survey is to show the importance of engineering education, innovation, and research for the development of our society, to help improve engineering education and to enable the right decisions to be made in the development and improvement of educational technologies.

 

Днес технологиите са критичен двигател на икономическото развитие. Инженерите са от решаващо значение за ефективното управление на технологиите. Обучението на инженерите, които могат да се адаптират успешно към постоянно променящите се области и сложността на технологиите и базираните на технологии системи, е значително предизвикателство. Креативността и иновативните способности на инженерите са от съществено значение за функционирането и напредъка на нашите общества. Инженерите имат ключов принос в иновационния процес, който е от основно значение за нашите национални икономики. В този обзор е направен опит да се покаже съвременното състояние на инженерното образование, на иновациите и на изследванията. Описани са предизвикателствата пред тях, отчитайки Индустрия 4, Образование 4 и Общество 5. Показани са образователните технологии и цели. Представени са статистически данни, показващи глобалните тенденции в образованието. Целта на този обзор е да покаже важността на инженерното образование, на иновациите и на изследванията за развитието на нашето общество, да помогне за подобряване на инженерното образование и да даде възможност да се вземат правилни решения при развитие и усъвършенстване на образователните технологии.


Download PDF full text

Cite this article as:

Mirtchev S. Challenges for Engineering Education, Research and Innovation – Survey. Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 57 (1-2), 2022, pp.8-23, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20220102-02