Spectra of multilayer networks – mathematical foundations, metrics, spectral properties

Spectra of multilayer networks – mathematical foundations, metrics, spectral properties
Mircho J. Mirchev

 

Cite as:

This article reviews a generalize approach of network models of complex systems and networks by introducing layers, thus defining multilayer networks. Having the multilayer property on the network model, it can better describe the complex system and give better results in the analysis of network science. In this paper are given the mathematical foundations and definitions of generalized multilayer networks, as well as typical classes of multilayer networks with example references. The approaches of deriving the spectra of such networks are also given. Based on the mathematical foundations and given approaches, it is possible to analyze and compare networks with different layers and from different classes.

 

Настоящата статия разглежда генерализиран модел на мрежи, като въвежда отделни слоеве в мрежовото описание на комплексните системи. Въвеждането на слоеве в мрежовите модели на комплексните системи позволява по точното им описание и анализ с инструментариума на науката за мрежи. В разработката са представени математически описания и дефиниции на слоестите мрежови модели, както и различните класове такива с примери от литературата. Показани са насоките за изчисление и анализ на спектралните характеристики на моделите. На база на посочените математически модели е възможно и сравнението на мрежови модели с различни слоеве и от различни класове.

 

Cite this article as:

Mirchev M. J. Spectra of multilayer networks – mathematical foundations, metrics, spectral properties. Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 54 (3-4), 2019, pp. 49-56, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20190304-02