Comparative analysis of the possibilities of building a decentralized control plane of a Software Defined Networks

Comparative analysis of the possibilities of building a decentralized control plane of a Software Defined Networks
Jordan Raychev, Diyana Kinaneva, Georgi Hristov, Plamen Zahariev

 

Cite as:

The objective of the current paper is to be conducted a comparative analysis of the available possibilities for building a decentralized controller plane of a Software Defined Network (SDN). The SDN networks are an emerging paradigm, which aims to change telecommunications networks as we known them today. The constantly growing social media, mobile communications and technologies like server virtualization that can be found in the modern data centers are pushing the limits of traditional computer networks. That led to a lot of researching in the field of network virtualization and more specifically the field of software defined networking. One of the most important challenges in front of the new concept for software defined networking is the single point of failure that is created due to the centralization of the control. Unfortunately, as every new technology and this one have its flaws. One of the biggest research fields is investigating the possibilities of building a decentralized control plane to avoid issues related to the single point of failure, scalability, high availability and security.

 

Целта на настоящият доклад е да бъде извършен сравнителен анализ на познатите до момента решения за създаване на децентрализирана контролна равнина при софтуерно дефинираните (СД) мрежи. Софтуерно дефинираните мрежи представляват съвременна парадигма, чиято основна цел е да промени телекомуникационните мрежи, които познаваме днес. Непрекъснато разрастващите се социални мрежи, мобилните комуникации и технологии като сървърната виртуализация, намерила широко приложение в съвременните центрове за съхранение на данни и публичните облачни услуги достигат лимита на възможностите на традиционните телекомуникационни мрежи. Това налага изследването и имплементирането на технологии като мрежовата виртуализация и по-конкретно софтуерно дефинираните мрежи. Един от основните недостатъци на първоначалната концепция на софтуерно дефинираните мрежи е създаването на единична точка за отказ на мрежата поради наличието на един единствен управляващ контролер. Съществуват редица изследвания, които са съсредоточени върху този проблем и неговото отстраняване. Всички тези изследвания се свеждат до създаване на децентрализирана контролна равнина, която има за цел, както да отстрани изцяло проблем с отпадането на управляващия контролер и загуба на пълна свързаност в софтуерно дефинираната мрежа, така и увеличаване мащабируемостта и сигурността на дадената мрежа.

 

Cite this article as:

Raychev J., Kinaneva D., Hristov G., Zahariev Pl. Comparative analysis of the possibilities of building a decentralized control plane of a Software Defined Networks. Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 54 (3-4), 2019, pp. 41-48, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20190304-01