Analysis of non-preemptive priority single-server queueing systems with peaked traffic flows

Analysis of non-preemptive priority single-server queueing systems with peaked traffic flows
Seferin Mirtchev, Rossitza Goleva, Dimitar Atamian, Ivan Ganchev

 

Cite as:

In this article, single-server priority queueing systems with a peaked arrival process, generally distributed service time and infinite waiting position is analyzed by using the Polya distribution to describe the peaked traffic flow. The model of such queueing systems is obtained using a generalized Pollaczek-Khinchin formula. In the article, the dependence of the mean waiting time in the systems with four priority classes and non-preemptive priority from the offered traffic with different values of the peakedness coefficient of the arrival process and different values of the variation coefficient of service process is presented. It is shown that the performance of such single-server priority queueing systems varies vastly depending on the peakedness of the arrival and service processes.

 

В статията се анализират едноканални телетрафични системи с чакане и относителен приоритет при неравномерен процес на постъпване на заявките, произволно разпределение на времето на тяхното обслужване и безкрайна опашка за чакане, като се използва разпределението на Пойа, за да се опише неравномерният трафичен поток. Моделът за анализ на тази телетрафична система е получен чрез използването на обобщената формула на Pollaczek-Khinchin. В статията е представена зависимостта на средното време за чакане в система с четири приоритетни класа с относителен приоритет от постъпващия трафик при различен коефициент на неравномерност на постъпващия процес и различен коефициент на вариации на процеса на обслужване. Показано е, че характеристиките на тази едноканална телетрафична система с чакане и относителен приоритет се променят значително в зависимост от неравномерностите на процесите на постъпване и на обслужване.

 

Cite this article as:

Mirtchev S., Goleva R., Atamian D., Ganchev I. Analysis of non-preemptive priority single-server queueing systems with peaked traffic flows. Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 54 (3-4), 2019, pp. 57-63, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20190304-03