Simulation of Time of Current Increasing in Impulse Triode High Voltage Glow Discharge Electron Guns

Simulation of Time of Current Increasing in Impulse Triode High Voltage Glow Discharge Electron Guns
Igor Melnyk

 

Cite as:

In this article defining of the time of current increasing in triode high voltage glow discharge electron guns for investigation its technological possibilities is considered. Provided analyse is based on calculation the parameters of anode plasma, namely its volume and ions concentration in it. These parameters are defined by analysing balance of created and outgoing ions in the plasma volume. Provided theoretical investigation shown, for acceleration voltage 10 – 30 kV, operation pressure 0.1 – 1 Pa and for voltage on additional electrode range of 50 – 300 V, time of increasing of beam current is in range 20 – 250 μs. Therefore, high voltage glow discharge electron guns can successfully operated in the impulse regime on the industrial electron beam technological equipment.

 

В тази работа е разгледано определянето на времето на токовото нарастване в триодни електронни пушки с високоволтов тлеещ разряд за изследване на технологичните им възможности. Направения анализ се основава на пресмятане на параметрите на анодната плазма, преди всичко на обема и на йонната концентрация в него. Тези параметри са определени чрез анализ на баланса между създаваните и уходящите йони в плазмения обем. Направеното теоретично изследване за ускоряващи напрежения 10-30 kV, налягания 0.1-1 Ра и за напрежения на допълнителния електрод от 50 до 300 V, времето на нарастване на тока на лъча е от порядъка на 20-200 μs. Следователно, електронните пушки с високоволтов тлеещ разряд могат успешно да работят в импулсен режим в индустриалното електроннолъчево оборудване.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Melnyk I. Simulation of time of current increasing in impulse triode high voltage glow discharge electron guns. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 49 (5-6), 2014, pp. 254-258, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20140506-41