An RF Excited Plasma Cathode Electron Beam Gun Design

An RF Excited Plasma Cathode Electron Beam Gun Design
Sofia del Pozo, Colin Ribton, David R. Smith

 

Cite as:

A plasma cathode electron beam (EB) gun is presented in this work. A radio frequency (RF) excited plasma at 84 MHz was used as the electron source to produce a beam power of up to 3.2 kW at -60 kV accelerating voltage. The pressure in the plasma chamber is approximately 1 mbar. The electrons are extracted from the plasma chamber to the vacuum chamber (at 10-5 mbar) through a diaphragm with a 0.5 mm diameter nozzle. Advantages over thermionic cathode guns were demonstrated empirically. Maintenance costs are reduced, as the cathode does not wear out as quickly during use. RF modulation can be used for controlling the beam power and thus there is no requirement for a grid cup electrode. Rapid (sub 1 microsecond) beam pulsing is achievable. Optical emission spectroscopy has been used to study the plasma parameters that affect the level of beam current.

 

В тази работа е представен електронен сноп с плазмен катод. Радио-честотно възбудена плазма при 84 MHz се използва като източник на електрони, произвеждайки мощност на лъча до 3.2 kW при -60 kV ускоряващо напрежение. Налягането в плазмената камера е около 1 mbar. Електроните са извлечени от плазмената камера във вакуумната технологична камера(при 10-5 mbar) през диафрагма с 0.5 mm отвор. Опитно бе демонстрирано предимството пред термо-катодите. Намалена е цената за поддържане, тъй като катодът не се износва по време на работа така бързо. РЧ модулация може да се използва за управление на мощността на лъча и затова тук няма нужда за решетъчен цилиндър. Очаква се бърз (под 1 μs) лъчев импулс. Използвана бе оптична емисионна спектроскопия за изучаване на плазмените параметри, които влияят на големината на тока на лъча.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

del Pozo S., Ribton C., Smith D. A novel RF excited plasma cathode electron beam gun design. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 49 (5-6), 2014, pp. 249-253, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20140506-40