Sensor and actuator nodes for multi-zone demand-controlled ventilation

Sensor and actuator nodes for multi-zone demand-controlled ventilation
Marin B. Marinov, Todor S. Djamiykov, Volker Zerbe

 

Cite as:

With sensor-based demand controlled ventilation the ventilation rates are controlled through signals from indoor and outdoor air sensors and so better control of the indoor pollutant concentration and lower energy consumption can be achieved. Recently the successful use of renewable energy in the form of ground heat exchangers for fresh air preconditioning has served as the basis for the realization of innovative air conditioning systems. However, significant effects can be achieved only if considerable modifications in the systems architecture and especially, in the measurement and control technology are made. The paper elaborates on the design and the implementation of a cost effective multi-zone air conditioning system with a ground exchanger. For the implementation of dynamic demand-controlled ventilation strategies intelligent sensor-actuator nodes are used. Approaches for CO2 sensor error correction are presented.

 

Разработени са множество технологии за редуциране на енергийната консумация. Сред най-успешните и най- широко наложилите се е измерването на концентрацията на CO2 и управлението на системите въз основа на тези данни, т. нар. Demand-controlled ventilation (DCV). При сензорно-базираната вентилация, управлявана според нуждите, дебитът на чистия въздух се управлява въз основа на сигнали от сензори, разположени на закрито и открито. Така може да бъде постигнато по-ефективно управление на нивата на замърсителите на въздуха на закрито, при по-ниска консумация на енергия. Въпреки значителните потенциали за пестене на енергия в климатичните системи, значими ефекти могат да бъдат постигнати само чрез подходящи промени в архитектурата им, по-специално в използваните технологии за измерване и управление. В работата е разгледана реализацията на сензорно-актуаторни модули за енергийно-ефективна многозонова система за климатизация с подземен топлообменник. Представени са подходи за подобряване на точността на използваните сензори за измерване на нивата на въглероден диоксид.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Marinov M. B., Djamiykov T. S., Zerbe V. Sensor and actuator nodes for multi-zone demand-controlled ventilation. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 49 (7-8), 2014, pp. 26-32, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20140708-05