Pulsed electron beams for surface finish of laser or electron beam sintered metal articles

Pulsed electron beams for surface finish of laser or electron beam sintered metal articles
Anton D. Teresov, Nikolai N. Koval, Yuri F. Ivanov, Elizaveta A. Petrikova

 

Cite as:

The paper presents research results on pulsed electron beam surface finish of porous metal articles obtained by selective powder sintering. On the example of VT6 alloy, it is shown that surface finish with a pulsed electron beam in a vacuum of 3.5⋅10–2 Ра (Ar) at an electron energy of 15 keV, pulse duration of 200 μs, and pulse energy density of 45 J/cm2 provides a considerable decrease in surface roughness and porosity. The proposed method of surface finish is an alternative to conventional techniques of surface treatment of articles for use in mechanical engineering, implantology, industry, science, education, designing, and other fields.

 

Статията представя резултатите от научните изследвания на обработка на повърхността чрез импулсен електронен лъч, на порести метални изделия, получени чрез селективно прахово синтероване. Довършителната повърхностна обработка е показана за сплав VT6, тя е извършена във вакуум – 3.5⋅10–2 Ра (Ar), с енергия на електроните 15 keV, продължителност на импулса – 200 μs и плътност на енергията на импулса 45 J/cm2, като по този начин се осигурява значително намаляване на грапавостта и порьозността на повърхността. Предложеният метод за повърхностна модификация се явява алтернатива на конвенционалните техники за такава обработка на предмети, използвани в машиностроенето, имплантологията, индустрията, научката, образованиято, проектантството и други.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Teresov A. D., Koval N. N., Ivanov Y. F., Petrikova E. A. Pulsed electron beams for surface finish of laser or electron beam sintered metal articles. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 51 (5-6), 2016, pp. 211-214, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20160506-36