Control of modified surface layer thickness in pulsed large-area EB irradiation

Control of modified surface layer thickness in pulsed large-area EB irradiation
Akira Okada, Togo Shinonaga, Motohiro Inoue

 

Cite as:

In pulsed large-area EB irradiation method, wide area of metal surface can be instantly melted and the surface roughness can be decreased efficiently. This finishing method is already applied to metal molds. In addition, the surface modification effects were reported, since thin resolidified surface layer with microstructre is formed. For high performance of the layer, control of the layer thickness is important. In this study, the effects of EB conditions on the thickness are experimentally and analytically investigated.

 

При импулсно електроннолъчево облъчване на голяма площ, широка зона на металната повърхност може да бъде първоначално разтопена и неравностите на повърхността може да се намалят ефективно. Този довършителен метод вече се прилага към метални пресови форми. В допълнение са докладвани ефекти на модификация на повърхността, тъй като се образува тънък втвърден повърхностен слой с отново затвърдена структура. Контролът на дебелината на слоя е важен за високата производителност на слоя. В това проучване е изследвано експериментално и аналитично влиянието на условията на електроннолъчева обработката върху дебелината на този слой.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Okada A., Shinonaga T., Inoue M. Control of modified surface layer thickness in pulsed large – area EB irradiation. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 51 (5-6), 2016, pp. 215-220, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20160506-37