Modelling of E-beam crosslinking of composite hydrogels

Modelling of E-beam crosslinking of composite hydrogels
Maria Demeter, Ion Călina, Cătălin Vancea, Toni P. Paneva, Elena G. Koleva, Lilyana St. Koleva

 

Cite as:

Response Surface Methodology and robust engineering approach were applied for the investigation of preliminary experimental data related to the synthesis of composite biopolymer-based hydrogels via electron beam (e-beam) radiation cross-linking. Two different biopolymers – xanthan gum (XG) and carboxymethylcellulose (CMC) were used for hydrogel preparation in the presence of sodium salts of acrylic acid and a water-soluble cross-linking agent (CA). The influence of various concentrations of XG, CMC, and CA as well as the effect of the irradiation doses up to 15 kGy on several parameters of the synthesized hydrogels as: gel fraction, G [%]; swelling degree, SD [%]; elastic modulus, G’ [Pa] and viscous modulus, G” [Pa] were investigated.

 

Методологията на повърхнината на изходните параметри, както и робастно инженерно проектиране са използвани за изследването на предварителни експериментални данни, свързани със синтезирането на комбинирани биополимери – на основа хидрогел, получени чрез електронно-лъчево индуцирано свързване. Два различни биополимера – xanthan gum (XG) и carboxymethylcellulose (CMC) са използвани за приготвянето на хидрогел в присъствието на натриеви соли на акрил ацид и водоразтворим свързващ агент (CA). Изследвано и представено е влиянието на различна концентрация на XG, CMC и CA, влиянието на дозата на облъчване – до 15 kGy, върху параметрите на синтезираният хидрогел, които са: фракция на гела, G [%]; степен на набъбване, SD [%]; модул на еластичност , G’ [Pa] и вискозен модул, G” [Pa].

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Demeter M., Călina I., Vancea C., Paneva T. P., Koleva E. G., Koleva L. St. Modelling of E-beam crosslinking of composite hydrogels. Journal – Electrotechnica & Electronica (E+E), Vol. 53, No. 7-8, 2018, pp. 224-228, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20180708-13