Model-based approach for the shape estimation of electron beam welding joints

Model-based approach for the shape estimation of electron beam welding joints
Tsvetomira S. Tsonevska, Elena G. Koleva, Georgi M. Mladenov

 

Cite as:

This article discusses a modeling approach for the obtained by electron beam welding molten pool shapes, which is based on experimental data, type mathematical function and regression analysis. The process of electron beam multi-pool welding is carried out by dynamic positioning of the electron beam, resulting in the formation of two liquid pools. The welding of the stainless steel samples is performed at changes in the process parameters: the distance between the two electron beam positions and the ratio of the power distribution between the two resulting beams, the frequency of the deflection signal, the beam current and the welding speed. The focusing current is kept at a constant value. The obtained experimental weld cross-sections at different process parameters are used to estimate sinusoidal and regression models for the molten pool shapes.

 

В тази статия е разгледан подход за моделиране на получените форми на течната вана чрез електроннолъчево заваряване, който се основава на експериментални данни, типова математическа функция и регресионен анализ. Процесът на електроннолъчево заваряване с няколко течни вани се осъществява чрез динамично позициониране на електронния лъч, което в случая води до образуването на две течни вани. Заваряването на образците от неръждаема стомана се извършва при промени в параметрите на процеса: разстоянието между двете позиции на електронния лъч и съотношението на разпределението на мощността между получените два електронни снопа, честотата на отклоняващия сигнал, тока на лъча и скоростта на заваряване, Токът на фокусиране се запазва с постоянна стойност. Получените експериментални напречни сечения на заваръчните шевове при различни параметри на процеса се използват за оценка на синусоидални и регресионни модели за формата на течната вана.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Tsonevska Ts. S., Koleva E. G., Mladenov G. M. Model-based approach for the shape estimation of electron beam welding joints. Journal – Electrotechnica & Electronica (E+E), Vol. 53, No. 9-10, 2018, pp. 255-259, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20180910-05