Micro-Arc Oxidation of Aluminum Alloy

Micro-Arc Oxidation of Aluminum Alloy
Ekaterina Krivonosova, Alexandr Gorchakov, Ilya Ponomarev

 

Cite as:

Micro-arc oxidation (MAO) technology allows getting ceramic coatings of Al2O3 with composition, structure and properties controlled over a wide range and using them as wear-resistant, corrosion- resistant, heat- resistant and decorative coatings. This paper studies the dynamics of micro-arc discharges, the influence of time processes and electrolyte systems on the MAO process of aluminum alloy, micro-structure and properties of the formed coating. The possibilities of alloying through the electrolyte with the micro-arc oxidizing are investigated.

 

Технологията на микро-дъгово оксидиране (МДО) позволява получаване на керамично покритие от Al2O3 със състав, структура и свойства управляеми в широк диапазон и използването му като устойчиви на триене, корозия и нагряване покрития, както и като декоративни покрития. Тази работа изучава динамиката на микро-дъговите разряди, влиянието на процесите зависими от времето и на електролитните системи върху МДО процесите на повърхността на алуминиева сплав, както и микро-структурата и свойствата на формираните повърхностни слоеве. Възможността за сплавяне през електролита при микро-дъгово оксидиране се изследва също.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Krivonosova E., Gorchakov A., Ponomarev I. Micro-arc oxidation of aluminum alloy. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 49 (5-6), 2014, pp. 352-355, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20140506-60