Links throughput evaluation in the telecommunication networks

Links throughput evaluation in the telecommunication networks
Seferin Mirtchev

 

Cite as:

When planning the telecommunication networks it is important to determine the link throughput to provide quality of service, to prevent network overloading and to avoid bottlenecks. In this paper, a method for evaluating the link throughput in the modern telecommunications networks with packet switching based on the classical teletraffic system M/M/1/k is proposed. It is shown the dependence of the carried traffic from the queue size at a defined loss probability, and the dependence of the carried traffic from the defined waiting time, normalized to the average service time at a certain probability to wait more than a defined waiting time and a queue size. The presented graphic dependencies allow at defined quality of service, namely the probability of packet loss and admissible delays, to determine the allowable carried traffic of the lines. The determining the link throughput allows for efficient mechanisms operation of the congestion management in the modern telecommunications networks with packet switching.

 

При планиране на телекомуникационните мрежи е важно да се определи пропускателната способност на линиите, за да се предоставят качествени услуги, да не се допуска претоварване в мрежата и да се избягват тесните места. В този доклад е предложен метод за оценка на пропускателната способност на линиите в съвременните телекомуникационни мрежи с пакетна комутация на основата на класическата телетрафична система M/M/1/k. Показана е зависимостта на обслужения трафик от размера на опашката при зададена вероятност за загуби, а също и зависимостта на обслужения трафик от зададено време за чакане, нормирано спрямо средното време за обслужване, при определени вероятност да се чака повече от зададеното време и размер на опашката. Представените графични зависимости дават възможност при зададено качество на обслужване, а именно вероятност за загуба на пакети и допустими закъснения, да се определи допустимия обслужен трафик на линиите. Определянето на пропускателната способност на линиите дава възможност за ефективна работа на механизмите за управление на претоварванията в съвременните телекомуникационни мрежи с пакетна комутация.


Download PDF full text

Cite this article as:

Mirtchev S. Links throughput evaluation in the telecommunication networks. Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 54 (7-8), 2019, pp.127-131, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20190708-02