Academic writing and integration of technology

Academic writing and integration of technology
Maria Todorova, Elena Koleva

 

Cite as:

Communication in a foreign language is already becoming a daily routine for many, personally, professionally and academically. Professional realization requires skills for writing documents such as biographies, cover letters, and correspondence, while in academic growth genres such as formal and informal communication, academic essay, article, abstract, and more are present. Modern students are expected to take an active part in the classes, to read and process scientific literature, to prepare and present abstracts, to write coursework, to participate in poster sessions and conferences, i.e. they are presumed to have the necessary competences (linguistic and textual). But at university, in a real-world setting, students are confronted with a “foreign” language for many of them – a scientific language whose norms are only partially learned in high school and at the same time these scientific texts are in a foreign language – mainly English.

 

Общуването на чужд език вече e ежедневие за мнозина в личен, професионален и академичен план. Професионалната реализация изисква умения за създаване на документи като биографии, мотивационни писма и кореспонденция, докато в академичното израстване присъстват жанрове като формална и неформална комуникация, академично есе, статия, резюме и други. Очаква се съвременните студенти да вземат активно участие в занятията, да четат и обработват научна литература, да подготвят и представят реферати, да пишат курсови работи, да участват в постерни сесии и конференции, т.е. приема се, че те притежават необходимите за успешно следване компетентности (езикова и текстова). Но в университета, в реалната учебна среда студентите се сблъскват с „чужд“ за голяма част от тях език – научния език, чийто норми са усвоени само отчасти в средното училище, а същевременно тези научни текстове са на чужд език – основно на английски език.


Download PDF full text

Cite this article as:

Todorova M., Koleva E. Academic writing and integration of technology. Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 54 (7-8), 2019, pp. 138-145, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20190708-04