Improved simulation environment for visualisation the content of IEEE 802.15.4 frame on 6LoWPAN network

Improved simulation environment for visualisation the content of IEEE 802.15.4 frame on 6LoWPAN network
Aydan M. Haka

 

Cite as:

Internet of Things (IoT) technologies, the communication of which relies on the reliable and high-speed 4G and 5G networks, are entering modern life more and more widely. One of the partitions of the IoT concept is sensor networks, whose communication based on different protocols. 6LoWPAN is one of these protocols. This article presents an improved simulation product for 6LoWPAN sensor network examining. The improvement of the product expressed in the ability to visualise the content of the IEEE 802.15.4 frame. This allows the calculation of values that affect the Quality of Services (QoS) such as Packet Delivery Ratio, Throughput, Delay, Packet Loss Ratio and others. The present study examines the impact of the traffic prioritisation algorithms implemented in the simulation product on the Packet Delivery Ratio, Throughput, Delay and Packet Loss Ratio parameters in order to study the QoS in a 6LoWPAN network, based on the content of the IEEE 802.15.4 frame.

 

В съвременния живот навлизат все по-широко Internet of Things (IoT) технологиите, комуникацията на които разчита на надеждните и високоскоростни 4G и 5G мрежи. Част от концепцията IoT са сензорните мрежи, чиято комуникация се базира на различни протоколи. Един от тези протоколи е 6LoWPAN. Тази статия представя подобрен симулационен продукт за изследване на 6LoWPAN сензорна мрежа. Подобрението на продукта се изразява във възможността за визуализиране съдържанието на IEEE 802.15.4 фрейма. Това позволява изчисляване на стойности, които влияят на качеството на услугите (Quality of Service) като Packet Delivery Ratio, Throughput, Delay, Packet Loss Ratio и др. Настоящото проучване изследва влиянието на внедрените в симулационния продукт алгоритми за приоритизиране на трафика върху параметрите Packet Delivery Ratio, Throughput, Delay и Packet Loss Ratio с цел изследване качеството на обслужване в 6LoWPAN мрежа, на базата на съдържанието на IEEE 802.15.4 фрейма.


Download PDF full text

Cite this article as:

Haka A. Improved simulation environment for visualisation the content of IEEE 802.15.4 frame on 6LoWPAN network. Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 55 (5-8), 2020, pp.86-93, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20200508-02