IP Network Interconnection – Survey

IP Network Interconnection – Survey
Seferin Mirtchev, Mircho Mirchev

 

Cite as:

The future networks will provide a new digital infrastructure to automate everything. The total number of Internet subscribers will continue to grow and Internet traffic will increase tremendously. The new applications can easily overload backbone networks, degrading the quality of service of other applications that use the same network resources. All this leads to an accelerated need for broadband interconnection of the Internet autonomous systems between more exchange points around the world. In this survey, the development of the Internet as interconnected telecommunication networks is presented. The interaction between the large number of autonomous systems by building transit and direct (equal-to-equal) connections is shown. The levels of Internet service providers (Tier 1, 2 and 3), Internet Exchange Point (IXPs) and Points of Presence (PoPs) are described. In addition, the trends and challenges in the future development of the Internet are discussed. The purpose of this survey is to present the Internet as interconnected networks, to provide a better understanding of the interaction between the particular autonomous systems and to point out the important trends and features of future telecommunications networks.

 

Бъдещите мрежи ще предоставят нова цифрова инфраструктура за автоматизация на всичко. Общият брой на абонатите на интернет мрежата ще продължи да расте и интернет трафикът ще нараства неимоверно. Новите приложения могат лесно да претоварят опорните мрежи, влошавайки качеството на обслужване на други приложения, които използват същите мрежови ресурси. Всичко това води до ускорена необходимост от широколентово взаимно свързване на автономните системи на интернет мрежата между повече точки за обмен по целия свят. В този обзор е представено развитието на Интернет като взаимосвързани телекомуникационни мрежи, показано е взаимодействието между големия брой автономни системи, чрез изграждане на транзитни и директни (равен с равен) връзки, описани са нивата на доставчиците на интернет услуги (tier 1, 2 и 3), Интернет точки за обмен (IXP) и Точки на присъствие (PoP) и са дискутирани тенденциите и предизвикателствата при бъдещото развитие на Интернет. Целта на този обзор е да представи интернет като взаимосвързани мрежи, да осигури по- добро разбиране на взаимодействието между отделните автономни системи и да посочи важните тенденции и особености но бъдещите телекомуникационни мрежи.


Download PDF full text

Cite this article as:

Mirtchev S., Mirchev M. IP Network Interconnection – Survey. Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 55 (5-8), 2020, pp.75-85, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20200508-01