Implementing DSP-based algorithms in digital modulation tasks

Implementing DSP-based algorithms in digital modulation tasks
Emil E. Vladkov

 

Cite as:

The specific computational architecture of a Digital Signal Processor is the preferred candidate for solving various algorithmic subtasks related to high speed digital modulation. Utilizing a versatile modulator board interconnected to an DSP evaluation system a general state diagram and particular algorithms for QAM symbol coordinates remapping, generating pseudo-random sequences for testing purposes and adding pseudo-random sequence based noise of different amounts to the QAM constellation points/symbols are proposed. The algorithms are implemented in assembly language programs to achieve maximum efficiency and speed in the typical real-time environment of the proposed design. The concept of Direct Memory Access (DMA) is proposed and implemented for the indispensable high speed communication channel between internal DSP-memory and the converter hardware. The capacity and efficiency of the presented firmware working on the custom-build hardware is examined and proved in experiments with different noise-free and noisy QAM constellation plots.

 

Специфичната изчислителна архитектура на Цифровите Сигнални Процесори е предпочитания кандидат за решаване на различни алгоритмични подзадачи, свързани с високоскоростната цифрова модулация. Базирано на използването на гъвкава платформа на модулатор, свързан към развойна система на цифров сигнален процесор, са предложени обща диаграма на състоянията и конкретни алгоритми за определяне на координатите на QAM-сивмоли, генериране на тестови псевдослучайни последователности и добавяне на различно количество шум с псевдослучаен характер към точките на QAM констелационната диаграма. Алгоритмите са реализирани като програми на асемблерен език за осигуряване на максимална ефективност и скорост в типичната, изискваща работа в реално време, среда на предложената система. За осъществяване на необходимия високоскоростен комуникационен канал между вътрешната памет на сигналния процесор и преобразувателите е предложена и използвана концепцията на директния достъп до паметта (DMA). Възможностите и ефективността на предложеното програмно осигуряване, работещо върху специално разработения за целта хардуер, са изследвани и доказани посредством експерименти с различни чисти или с добавен шум QAM констелационни диаграми.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Vladkov E. E. Implementing DSP-based algorithms in digital modulation tasks. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 50 (5-6), 2015, pp. 36-43, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20150506-07