High-temperature radiolysis of alkanes: synthesis and decomposition

High-temperature radiolysis of alkanes: synthesis and decomposition
Alexander V. Ponomarev, Alexandra K. Metreveli, Alexei V. Bludenko, Vladimir N. Chulkov

 

Cite as:

The wax, originated as a by-product of Fisher-Tropsh synthesis, can be converted to liquid engine fuel via a circulating mode of radiation-thermal cracking. The method is based on indirect action of radiation upon the wax dissolved in methane or in other gaseous hydrocarbons. Exposure time of feedstock components in radiation area depends on their fugitiveness. The method provides the higher yield of gas fixation. High-octane gasoline is the main fraction of final product.

 

Восъкът, който е страничен продукт от синтеза на Фишер- Тропш, може да бъде преобразуван в течно гориво за двигатели, чрез разпространяващ се процес на радиационно-термичен кракинг. Методът се базира на индиректното действие на радиацията върху разтворен в метан или друг въглеводород восък. Времето на облъчване в радиационната зона на суровинните компоненти зависи от тяхната летливост. Методът позволява по-висока степен на фиксиране на газа. По този начин високооктановият бензин се явява основна част от крайният продукт.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Ponomarev A. V., Metreveli A. K., Bludenko A. V., Chulkov V. N. High – temperature radiolysis of alkanes: synthesis and decomposition. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 51 (5-6), 2016, pp. 251-256, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20160506-43