Application of electron beam irradiation to modify the rheological behaviour of pectins

Application of electron beam irradiation to modify the rheological behaviour of pectins
Monica R. Nemțanu, Mirela Brașoveanu

 

Cite as:

The paper deals with the investigation of the effects of the electron beam irradiation on the rheological behaviour of pectins. The results showed that the rheological parameters of the pectin aqueous suspensions were influenced in a dose dependent-manner. The viscosity decreased with the increase of the irradiation dose as a consequence of the pectin molecular weight degradation. Overall, it was revealed the potential to obtain pectins with modified rheological properties by electron beam irradiation.

 

Статията представя изследване на ефекта на електроннолъчевото облъчване върху реологичните параметри на пектини. Резултатите показват, че реологичните параметри на пектиновите субстанции се влияят от дозите на облъчване. Вискозитетът намалява с увеличаване на дозата на облъчване с електронния лъч, което се дължи на деградацията на теглото на молекулите пектин. Като цяло това показва възможността за получаване на пектини с модифицирани реологични свойства чрез електроннолъчево облъчване.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Nemtanu M. R., Brasoveanu M. Application of electron beam irradiation to modify the rheological behavior of pectins. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 51 (5-6), 2016, pp. 257- 261, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20160506-44