Electron-beam graft modification of biopolymers for use in surface water treatment

Electron-beam graft modification of biopolymers for use in surface water treatment
Mirela Braşoveanu, Monica R. Nemţanu, Liliana Flore, Veronica Anca

 

Cite as:

Copolymers starch-graft-polyacrylamide (St-g-PAM) were synthesized by electron beam irradiation as a free radical initiator to develop new functional materials with application in surface water treatment. St-g-PAM loaded with prepared silver nanoparticles was also synthesized. The level of grafting rated by monomer conversion coefficient and residual monomer concentration as well as intrinsic viscosity were influenced by the irradiation dose, dose rate and presence of silver nanoparticles. In the coagulation-flocculation process, the copolymer aqueous solutions showed good efficiency to improve different water quality indicators.

 

Синтезирани са кополимери присъединено нишесте към полиакриламид (ST-g-PAM) чрез облъчване с електронен лъч, като инициатор на свободни радикали, за разработване на нови функционални материали с приложение при повърхностната обработка на води. Синтезиран е кополимер St-g-PAM при зареждане със сребърни наночастици. Нивото на присъединяване оценен чрез коефициентът на мономерно преобразуване и концентрацията на остатъчен мономер, както и вътрешения вискозитет са повлияни от дозата на облъчване, мощността на дозата и наличието на сребърни наночастици. В процеса на коагулация-флокулация, кополимерните водни разтвори показаха добра ефективност за подобряването на различни показатели на качество на водата.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Braşoveanu M., Nemţanu M. R., Flore L., Anca V. Electron-beam graft modification of biopolymers for use in surface water treatment. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 51 (5-6), 2016, pp. 262-266, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20160506-45