Hall sensors action with new interpretation

Hall sensors action with new interpretation
Siya V. Lozanova, Levon O. Altunyan

 

Cite as:

A novel manifestation of the Hall effect in conducting materials, semiconductors included, in the temperature range 77 K – 300 K has been experimentally observed. The nature of this phenomenon is the appearance of magnetically controlled currents on the opposite boundaries of Hall devices between which Hall voltage is also generated. The surface currents are a linear and odd function of the strength and direction of both the supply current and the magnetic field. The results are examined with great number of probes and original measuring methods. This new mechanism is demonstration of the Lorentz force on moving charges in conducting materials. The discovered sensor behavior could enrich the possibilities for surface characterization and determine the key parameters in materials, such as conductivity, carrier concentration and carrier mobility. The dependence of the surface current to various measurements may be useful for inventing of many types of micro transducers for pressure, light, chemical quantities etc.

 

Нова проява на ефекта на Хол в проводящите материали, в това число и проводниковите, в широк температурен диапазон 77 K – 300 K е установена експериментално. Произходът на този феномен е във възникване на магнитно управляеми повърхностни токове върху противоположните страни на Хол сензорите, където се генерира също и Холово напрежение. Получените резултати са проверени с твърде голям брой образци с използване на оригинални измервателни методи. Този неочакван сензорен механизъм е директно доказателство за действието на силата на Лоренц върху движещите токоносители в проводящите образци. Откритата поведение на явлението повишава възможностите за характеризиране на повърхността и определяне на ключовите параметри на материалите, като проводимостта, концентрация и подвижност на токоносителите и др. Зависимостта на новия повърхностен ток от различни неелектрични въздействия може да се използва за създаването на нови микросензори за налягане, светлина, химически състав и др.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Lozanova S. V., Altunyan L. O. Hall sensors action with new interpretation. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 51 (3-4), 2016, pp. 23-29, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20160304-04