Ethernet based street lighting control system

Ethernet based street lighting control system
Stefan Bobev

 

Cite as:

Presented an alternative design provides centralized management of street lighting through wired communication between modules. This communication is based on a widespread and generally available in each locality Ethernet network. Practical limitation in the distance at which communication takes place between the modules will. In places where it is impossible to build a wired connection, using wireless routers, but it increases the cost price and it becomes close to that of a radio channel management. Underlying hardware system capabilities allow remote monitoring of consumption in two-channel operation – night and midnight, and notification for any other emergencies. Special computer application used to monitor the data received from each local control station for setting and updating of the pledged code remotely. Automatically update the system clock from the web server and individual work of each local control station at discharged internet connection are among some of the additional capabilities of the system.

 

Представената разработка осигурява алтернативно централизирано управление за улично осветление, посредством жична комуникация между отделните модули. Тази комуникация се базира на широко разпространената и общо достъпна във всяко населено място интернет мрежа. Практически ограничение в разстоянието, на което се осъществява комуникацията между модулите няма. На места където е невъзможно изграждане на жична връзка се използват безжични рутери, но това оскъпява цената и тя става близка до тази на управлението по радиоканал. Заложените хардуерни възможности на системата позволяват дистанционно следене на консумацията по два канала за работа – нощен и полунощен, както и известяване за настъпили различни аварийни ситуации. Специално компютърно приложение служи за следене на получените данни от всяка локално управляваща станция и за настройка и обновяване на заложения програмен код дистанционно. Автоматичното сверяване на системния часовник от интернет сървър и индивидуалната работа на всяка локално управляваща станция при отпаднала интернет връзка са сред някои от допълнителните възможности на системата.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Bobev S. Ethernet based street lighting control system. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 51 (3-4), 2016, pp. 16-22, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20160304-03