Fabrication of flexible hybrid low molecular weight compound/polymer light emitting device by screen printing

Fabrication of flexible hybrid low molecular weight compound/polymer light emitting device by screen printing
Mariya P. Aleksandrova, Irena P. Nestorova

 

Cite as:

It is demonstrated successful fabrication of simple bicomponent single layer OLED produced by screen printing. The device exhibits high mechanical stability after 400 cycles of bending. Turn on voltage of 5 V and maximum brightness of 92 cd/m2 is achieved at current flow 2.9 mA. Luminous efficiency is higher than the reported for similarly produced devices, reaching 3.94 lm/W and the power consumption is average 50 mW – very suitable for portable devices with battery power supply. Another advantage of the thick film technology is the higher thermal stability when operates at maximum possible voltage of 30 V for several tenth of hours. It is due to the more efficient heat dissipation from 2 μm thick organic coating in comparison with the thin ones (hundreds nanometers).

 

Показано е успешното получаване на прост еднослоен двукомпонентен OLED (органичен дисплеен елемент) чрез ситопечат. Структурата проявява висока механична устойчивост след 400 сцикъла на огъване. Напрежението на запалване на луминисцента е 5 V, а малксималната якост е 90 cd/m2 и е достигната при ток от 2.9 mA. Лиминисентната ефективност е подобрена спрямо докладвани в литературата стойности за подобен тип устройства и е 3.94 lm/W, а консумираната мощност е средно 50 mW, което прави структурата подходяща за приложение в мобилни устройства. Друго предимство, произтичащо от прилагането на дебелослойна технология е по-добрата термична устойчивост при работа с максимално напрежение от 30 V в продължение на няколко часа. Това се дължи на по-ефективното топлинно разсейване от дебелия 2 μm органичен слой в сравнение със случая на тънък нанослой.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Aleksandrova M. P., Nestorova I. P. Fabrication of flexible hybrid low molecular weight compound/polymer light emitting device by screen printing. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 49 (3-4), 2014, pp. 2-6, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20140304-01