Electron spectrometer for electron impact ionization studies in e-COL Laboratory

Electron spectrometer for electron impact ionization studies in e-COL Laboratory
Mevlut Dogan, Zehra Nur Ozer

 

Cite as:

Various types of electron spectrometers have been developed to have sufficient resolution and count rate to allow detailed study of electron impact ionization process. Electron spectroscopy has established itself as one of the major tools for studying ionization of target. Using a simulation program, the characteristics of a real electron beam can be held by finding a proper combination of lens voltages and geometries before the construction, and the angular distributions of the electron beam for different combinations can be simulated.

The design, simulation and construction of an electron impact spectrometer will be described in this paper. The spectrometer is a relatively conventional electrostatic-based design which consists of an electron gun, two 180° hemispherical analyzers, a Faraday cup, and an optional photon detector for possible triple coincidence experiments in e-COL laboratory, Afyon, Turkey.

 

Разработени са различни видове електронни спектрометри, които имат достатъчна резолюция, за да позволят детайлно проучване на процеса на йонизация в следствие на електронен удар. Електронната спектроскопия се е утвърдила като едно от основните средства за изучаване на йонизацията на мишени. С помощта на симулационна програма, характеристиките на истинския електронен лъч могат да се търсят чрез намиране на подходяща комбинация от напрежения на лещите и геометрията на системата преди изработването й, и ъгловите разпределения на електронния лъч за различни комбинации могат да бъдат симулирани.

Проектирането, симулацията и изграждането на спектрометър за въздействието на електрони ще бъде описано в тази статия. Спектрометърът е сравнително конвенционален електростатично-базиран дизайн, който се състои от електронна пушка, два 180° полусферични анализатори, Фарадеев цилиндър, и по избор фотонен детектор за експерименти за възможни тройни съвпадения в е-COL лаборатория, Афион, Турция.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Dogan M., Ozer Z. N. Electron spectrometer for electron impact ionization studies in e-COL laboratory. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 51 (5-6), 2016, pp. 315-317, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20160506-54