Direct metal printing

Direct metal printing
Massimiliano Di Lecce

 

Cite as:

Research centers and companies have shown in recent years a strong interest in new production methods.

The current socio-economic context is strongly characterized by flexibility, production maximization, reduction in time, waste, costs and the necessity of protecting and enhancing environment to safeguard planet’s resources both today and for future generations.

Thus emerges one of the fastest-growing and potentially most important fields of contemporary research: the study of additive technologies.

The main advantage of these techniques is the ability to obtain high geometrical complexity components that are impossible to make with traditional techniques.

Among additive technologies, additive metal fabrication technologies allow to passing from prototyping phase to final components realization, characterized by mechanical properties comparable to those obtainable with traditional processes.

There are several “Direct Metal Printing” or “Metal Additive Manufacturing” techniques such as “Direct Metal Laser Sintering”, “Electron beam melting”, “Selective Laser Sintering (SLS) ”, “Selective Laser Melting”, “Electron Beam Freeform Fabrication (EBF)” and fields of applications range from the advanced mechanics sector to aeronautical and aerospace industries, medical, jewelery.

In the paper will be discussed concrete applications of metal 3Dprinting.

 

Изследователски центрове и фирми показаха през последните години силен интерес към нови методи на производство. Сегашният социално-икономически контекст се характеризира с гъвкавост, производствено максимизиране, намаляване на времето за производство, на отпадъците, разходите и необходимостта от опазване и подобряване на околната среда, за да се запазят планетните ресурси сега и за бъдещите поколения.

Така се очертава една от най-бързо растящите и потенциално най-важните области на съвременните изследвания: изследване на технологиите с добавяне на метал. Основното предимство на тези техники е възможността за получаване на висококачествени геометрично сложни компоненти, които е невъзможно да се направят с традиционни техники.

Сред адитивните технологии, технологиите за получаване на изделия от метал с добавяне на метал позволяват да се преминава от прототипи фаза до крайната реализация на компонентите, характеризираща се с механични свойства, сравними с тези, получени с традиционните процеси.

Има няколко техники за “Директен метален 3D печат” или “Производство с добавяне на метал”, като например, “Селективно топене с електронен сноп” “Директно лазерно синтероване на метални прахове”, “селективно лазерно синтероване (SLS)”, “селективно лазерно топене”, “електроннолъчева изработка в свободни форми (EBF)” и областите на приложение варират от сектора на съвременната механика към въздухоплавателната и космическата индустрия, медицински инструменти и импланти, бижута.

В тази работа ще се обсъдят конкретни приложения на металното 3D печатане.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Di Lecce M. Direct metal printing. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 51 (5-6), 2016, pp. 43-47, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20160506-07