Prospects of application of gas-discharge electron beam guns in additive manufacturing

Prospects of application of gas-discharge electron beam guns in additive manufacturing
Dmytro Kovalchuk, Vitalii Melnyk, Ihor Melnyk, Borys Tugai

 

Cite as:

Long-term experience of application of gas-discharge electron beam guns in different technological processes such as melting, refining, coating, welding and others has proved their technical and economic efficiency both in industrial operation and R&D works. Wide range of permissible operating conditions, simple design and easy maintenance procedure, reasonable price of complete systems equipped by gas-discharge electron beam guns have been attracted more and more attention of customers worldwide.

Application of gas-discharge electron beam guns of special configurations can make additive manufacturing technology more obtainable for customers and can provide new interesting opportunities to get new properties of produced materials.

Pilot electron beam installation of new generation based on special gas-discharge electron beam guns will be presented.

 

Дългосрочният опит от прилагането на газоразрядни електронно-лъчеви пушки в различни технологични процеси, като топене, рафиниране, нанасяне на покрития, заваряване и други доказа тяхната техническа и икономическа ефективност, както в индустриалната експлоатация, така и при развойни дейности. Широката гама от допустими експлоатационни условия, опростен дизайн и лесна процедура за поддръжка, разумна цена на цялостните системи, оборудвани с газоразрядни електронно-лъчеви пушки, привличат вниманието на клиенти по целия свят все повече и повече. В допълнение към посочените по – горе функции газоразрядните електроннолъчеви пушки предоставят редица други отличителни характеристики, които могат да бъдат интересни в производствените системи с добавяне на метал – например те са в състояние да генерират остро фокусиран лъч при ниски ускоряващи напрежения до 10 kV и дори по-малко, те имат много ниско тегло, техните катоди имат изключително дълъг живот. Прилагането на газоразрядни електронно- лъчеви пушки със специални конфигурации може да направи производствената технология с добавяне на метал достъпна до повече клиенти и може да осигури нови и интересни възможности при получаване на нови свойства на произведените материали. Представена е пилотна инсталация с електронен лъч от ново поколение на базата на специална газоразрядна електронно-лъчева пушка.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Kovalchuk D., Melnyk V., Melnyk I., Tugai B. Prospects of application of gas–discharge electron beam guns in additive manufacturing. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 51 (5-6), 2016, pp. 36-42, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20160506-06