Investigation of forming process during electron beam Surfi-SculptTM

Investigation of forming process during electron beam Surfi-SculptTM
Kai Li, Xichang Wang, Pengfei Fu, Shuili Gong, Zhiqiang Li

 

Cite as:

Electron beam Surfi-Sculpt,sup>TM is a novel surface treatment technique applied to produce high level performance Composite-Metal-Weld (ComeldTM) joints. Investigation on forming process of surface features showed protrusions were formed via a layer-by-layer mode similar to additive manufacturing process. The microstructure within the protrusions, different to the parent metal, was characterized by a high density of fine needle shaped martensite phase, leading to a higher hardness. Cracks were readily generated at the interface between protrusions and parent metal on poorly finished surface.

 

Електроннолъчевата технология „Surfi-SculptTM” е нововъведена техника за третиране на повърхности, прилагана за постигане на високо ниво на процеса при получаване съединения от типа: Сплав-Метал-Заварка (ComeldTM). Изследването на процесите на формиране на повърхностните характеристики, показа, че изпъкналостите са формирани чрез режим на работа: слой по слой, подобен на адитивен производствен процес. Микроструктурата на тези изпъкналости, която е различна от тази на изходният метал, се характеризира с високата плътност на мартензита с формата на игла, водеща до по-висока твърдост. По този начин лесно се образуват пукнатини между изпъкналостта и изходният метал, при недобре завършена повърхност.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Li K., Wang X., Fu P., Gong S., Li Z. Investigation of forming process during electron beam Surfi – SculptTM. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 51 (5-6), 2016, pp. 48-53, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20160506-08