Development and implementation of a national conference relational database in MS Access

Development and implementation of a national conference relational database in MS Access
Ventsislava V. Dimitrova, Lilyana S. Koleva

 

Cite as:

Holding a national conference involves processing of a large amount of documents and information related to the smooth running of the event. In this paper, the development of a relational database in the MS Access environment is discussed and presented. The configured database was used to automate processes such as automated filling of forms and documents related to the preparation for holding a national conference.

 

Провеждането на национална конференция е свързано с обработката на голямо количество документи и информация, свързани с гладкото протичане на мероприятието. В настоящия доклад е разгледана и е представено разработването на релационна База Данни в средата на MS Access. Конфигурираната база данни е използвана за автоматизиране на процеси като автоматизирано попълване на бланки и документи, свързани с подготовката за провеждане на национална конференция.


Download PDF full text

Cite this article as:

Dimitrova V., Koleva L., Development and implementation of a national conference relational database in MS Access. Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 58 (1), 2023, pp.8-11, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20230100-02