Analysis of the impact of two energy conservation measures on reducing CO2 emissions

Analysis of the impact of two energy conservation measures on reducing CO2 emissions
Ivan Prodanov, Mila Ilieva-Obretenova

 

Cite as:

The study uses saved energy (the expected annual economy of electrical energy) to describe the impact of two energy conservation measures (ECM) on reducing CO2 emissions. The first measure M1 is Reconstruction of the electric drive and control of a basic hoisting machine. The second measure M2 is Replacement of a pump for main drainage. A technological analysis for determining losses in percent without implementation of M1 and M2 was made. An investment analysis to determine energy savings in percent and in kilowatt-hour per year with implementation of M1 and M2 was performed. The value in kilowatt-hour per year is adjusted with a coefficient of emission factor (CO2) for electrical energy. Further research will involve an analysis of other energy conservation measures and their impact on the reduction of harmful emissions. In the long run and on a larger scale the improvement of the energy balance of technological systems will be favorable for slowing down climatic changes

 

Изследването използва спестената енергия (очакваната годишна икономия от електроенергия), за да опише влиянието на две енергоспестяващи мерки (ЕСМ) за намаляване на емисиите от СО2. Първата мярка М1 е Реконструкция на електрическото управление и контрол на основна подемна машина. Втората мярка М2 е Заместване на помпа за основен дренаж. Направен е технологичен анализ за определяне на загубите в проценти без реализация на М1 и М2. Извършен е инвестиционен анализ за определяне на енергоспестяването в проценти и в киловатчаса на година с реализация на М1 и М2. Стойността в киловатчаса на година се коригира с коефициент на емисионен фактор (СО2) за електрическа енергия. Следващите изследвания ще включват анализ на други енергоспестяващи мерки и тяхното влияние върху намаляването на вредни емисии. Дългосрочно и в по-голям мащаб усъвършенстването на енергийния баланс на технологичните системи ще бъде приоритет за забавяне на климатичните промени.


Download PDF full text

Cite this article as:

Prodanov I., Ilieva-Obretenova M., Analysis of the impact of two energy conservation measures on reducing CO2 emissions. Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 58 (1), 2023, pp.12-19, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20230100-03