Manufacturing operations management system for the electron beam welding: process modelling using IEC/EN 62264 standard

Manufacturing operations management system for the electron beam welding: process modelling using IEC/EN 62264 standard
Plamen V. Vasilev, Elena G. Koleva

 

Cite as:

In the presented work the IEC/EN 62264 standard is implemented for the Manufacturing Operations Management (MOM) system modelling of the electron beam welding process. The basic information system structural elements for enterprise application integration are: Product lifecycle management, Enterprise resource planning, Supply chain management, Customer relationship management. The manufacturing operations are divided into 4 groups: production operations, maintenance operations, quality operations and inventory operations. Experimental data, empirical models and multicriterial optimization approaches are used for the definition and the development of the production operation database of the integrated МОМ system. Each operation is presented with an activity model, defined by a set of activities that are required for manufacturing: definition, scheduling dispatching, resource management, execution, data collection, performance analysis and tracking. The system can be systematically improved by adding new production operations and decision support rules.

 

В представената работа стандартът IEC/EN 62264 е приложен за моделирането на система за управление на производствените операции на процеса на електронно лъчево заваряване. Основните структурни елементи на информационната система за интегриране на корпоративни приложения са: управление на жизнения цикъл на продукта, планиране на ресурсите на предприятието, управление на веригата за доставки, управление на взаимоотношенията с клиенти. Производствените операции са разделени на 4 групи: производствени операции, операции по поддръжка, операции по качеството и операции по инвентаризация. За дефинирането и развитието на базата данни за производствените операции на интегрираната МОМ система са използвани експериментални данни, емпирични модели и подходи за многокритериална оптимизация. Всяка операция е представена с модел на дейност, дефинирана чрез набор от необходими за производството дейности: дефиниране, изпращане на график, управление на ресурсите, изпълнение, събиране на данни, анализ на производителността и проследяване. Системата може систематично да се подобрява чрез добавяне на нови производствени операции и правила за подпомагане на вземането на решения.


Download PDF full text

Cite this article as:

Vasilev P., Koleva E. G., Manufacturing operations management system for the electron beam welding: process modelling using IEC/EN 62264 standard. Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 58 (1), 2023, pp.20-27, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20230100-04