Automation control of EBW installation by SIMATIC S7-300 PLC

Automation control of EBW installation by SIMATIC S7-300 PLC
Elena Kolva, Volodya Dzharov, Peter Yordanov

 

Cite as:

In this work the automatic control of the vacuum and cooling systems, together with electron beam initiation, of the located in the IE-BAS equipment for electron beam welding, evaporation and surface modification by SIMATIC S7-300 PLC is considered. The control and management based on the development of engineering support system using existing and proposed additional technical means of automation is developed. Experimentally obtained are transient characteristics, which can be used for the optimization of the indicators, which are critical for the duration of the reaching working regime mode and stopping the operation of the installation. The automation of the available equipment, which aims the improvement of its efficiency and the repeatability of the obtained results as well as stabilization of the process parameters, should be integrated in an Engineering Support System, which consists besides the operator supervision from several subsystems for equipment control, data collection and acquisition, information analysis, system management and decision support.

 

В тази работа е разгледано автоматичното управление с програмируем контролер SIMATIC S7-300 на вакуумната и охлаждащата системи, заедно с инициирането на електронен лъч, на намиращото се в ИЕ-БАН оборудване за електроннолъчево заваряване, изпарение и повърхностна модификация. Разработени са контрол и управление, базирани на инженерна поддържаща система с използване на налични и предложени допълнителни технически средства за автоматизация. Получени са експериментално преходни характеристики, които могат да се използват за оптимизирането на параметри, които са критични за продължителността на времето за достигане до работен режим и времето за спиране на инсталацията. Автоматизацията на наличното оборудване, което цели повишаването на нейната ефективност и повторяемост на получените резултати, както и стабилизирането на параметрите на процеса, трябва да бъде интегрирана в инженерна поддържаща система, състояща се освен от наблюдение от страна на оператора и от няколко подсистеми за контрол на оборудването, събиране и обработка на данни, информационен анализ, системно управление и вземане на решения.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Kolva E., Dzharov V., Yordanov P. Automation control of EBW installation by SIMATIC S7-300 PLC. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 51 (5-6), 2016, pp. 162-169, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20160506-27