Aspects of autonomous M2M device management

Aspects of autonomous M2M device management
Ivaylo I. Atanasov

 

Cite as:

Device management is a challenging task in Machine-to-Machine (M2M) communications. The increased number of connected devices and device diversity calls for device management that reduces the deployment time and operational costs. Open Mobile Alliance specified Lightweight M2M (LWM2M) protocol for device management. Device management provides means of managing device life cycles. One of the aspects of device life cycle management is software and firmware upgrade. The LWM2M specification stress on procedures between the managed device and remote controlling server and do not consider behavioral aspects. In this paper, device registration models including firmware upgrades are proposed, considering Lightweight M2M procedures. An approach to modeling an autonomous behavior is suggested. The autonomous behavior is exposed by an agent, which following a goal, formulates a problem, searches the solution space by examining different sequences of action, and carries out the identified actions. The autonomous agent, described by temporal logic, controls the registration status of M2M devices and configures a new firmware version.

 

В комуникациите от машинен тип (М2М) мениджмънтът на устройства е трудна задача. Увеличаващият се брой на свързани устройства и тяхната разнородност изискват мениджмънт, който намалява времето за разгръщане на устройствата и операционните разходи. Open Mobile Alliance специфицира протокол Lightweight M2M (LWM2M) за мениджмънт на устройства с ограничени ресурси. Мениджмънтът на устройства осигурява средства за управление на жизнения цикъл на устройствата. Един от аспектите на мениджмънта на жизнения цикъл на свързани устройства е опресняването на софтуера и фърмуера. Спецификациите на LWM2M поставят ударение върху управляваното устройства и отдалечения управляващ сървър и не разглеждат аспекти на поведението. В тази статия са предложени модели на регистриране на устройства, които включват опресняване на фърмуера. Предложен е и подход за моделиране на автономно поведение на агент, който следвайки определена цел, формулира проблем, търси в пространството от решения и прилага идентифицираните действия. Автономният агент, описан с темпорална логика, управлява регистрационния статус на M2M устройства и конфигурира нова версия на фърмуера.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Atanasov I. I. Aspects of autonomous M2M device management. Journal – Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 51 (1-2), 2016, pp. 17-24, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20160102-03